Please, enable the JavaScript on your browser.
Please, enable the Cookies on your browser.
עורך התחרות: אקזיט אלקטרוניקס בע"מ. עורך התחרות יהיה רשאי לפסול זכיה בשל, בין היתר, אחת מהסיבות הבאות: פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתרו או לבררם במאמץ סביר, המשתתף השיג את זכאותו להשתתף בתחרות בדרכי רמייה, קיימת סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה/השתתפות בטורניר מן המשתתף או שהמשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון.