Please, enable the JavaScript on your browser.
Please, enable the Cookies on your browser.
מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין , התשל"ז 1977 . עורכת ההגרלה: ניו דיספליי בע"מ. מפקח: עו"ד עומר נובינסקי, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'. תקנון באתר www.Hisenseil.co.il.
עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שעלה בהגרלה בשל, בין היתר, אחת מהסיבות הבאות: המשתתף אינו בעל תעודה מזהה או בן 18 שנים ומעלה. פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר. מספר הרישומים להשתתפות בהגרלה אינו תואם את רכישות המוצרים, טרם ההשתתפות בהגרלה ובתקופת ההגרלה שבידי הזוכה בפרס. אי הצגת חשבונית קניה תקפה המעידה על רכישת המוצר מהמשווקים המורשים בלבד. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמייה. המפקח על ההגרלה קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף. המשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון זה.