תקנון מונדיאל
תקנון הגרלה – מונדיאל 2018

1 .כללי
חברת אקזיט טלקום בע"מ הינה היבואנית והמפיצה בישראל., בין היתר, של מוצרי חברת
האלקטרוניקה Hisense ,הספונסרית הרשמית של משחקי הגביע העולמי, המונדיאל, בכדורגל
.15.7.18-ל 14.6.18 בין שיערכו
אקזיט טלקום תערוך הגרלות, הן למשווקי מוצריה ובעיקר לציבור הרחב במסגרתן יוגרלו פרסים
כמפורט להלן. הפרסים, כמפורט להלן, הינם חבילת טיסה למשחק בטורניר המונדיאל, והכל
כמפורט בתקנון זה. בכוונת החברה להגריל לפחות עשרה )10 )פרסים.
התקנון נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההגרלה, כהגדרתה להלן, בקשר עם ההגרלה.
בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בקשר עם ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה )בנוסחו העדכני( לכל דבר ועניין.
תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
יובהר כי השתתפות בהגרלה והזכאות לפרס כפופים לתנאיי תקנון זה, ולכן נבקש לקרוא אותם
בקפידה.
2 .הגדרות:
"ההגרלה" – מונדיאל 2018 .
"עורך ההגרלה" - "אקזיט טלקום בע"מ" ח.פ. 514638410.
"אתר עורך ההגרלה" – אתר האינטרנט שכתובתו: il.co.hisenseil.www://http.
"תקופת ההגרלה" - החל מיום 17.4.4 ועד ליום 18.6.7 .עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לקצר
את תקופת ההגרלה לפי שיקול דעתו, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין.
"מועד עריכת ההגרלה" - כל שניתן באופן סביר על ידי עורכת ההגרלה, ביום חמישי של כל שבוע
בתקופת ההגרלה )ככל שרלבנטי וקיימת הגרלה תקופתית באותו השבוע( ואם לא ביום אחר של
השבוע לאחר תום המועד שפורסם לאותה הגרלה. יובהר כי עורך ההגרלה עשוי לבצע מספר הגרלות
רצופות, לשנות טווחי זמנים והכול בהתאם לכללי תקנון זה.
עמוד 2 מתוך 9
"הגרלה" – הגרלה תקופתית, הגרלת הרגע האחרון או הגרלה כללית.
"הגרלה תקופתית" - הגרלה אשר תערך מדי כעשרה ימים ואשר מגרילה פרס בין רוכשי מסך טלויזיה
בתקופת ההגרלה.
"הגרלת הרגע האחרון" - הגרלה, אחת או יותר, אשר תתקיים בסמוך להגרלה התקופתית האחרונה.
"הגרלה כללית" - הגרלה אשר תערך מדי תקופה ואשר יתווספו לה, מעבר להוראות כלליות של תקנון
זה, אפיונים ספציפים אשר יפורטו בפרסום למשתתפים.
"משתתף" - כפי שמוגדר בסעיף 3 לתקנון.
"פרטי המשתתף" - הפרטים אותם על המשתתף בהגרלה למלא בדף רישום להגרלה בעת הרישום
להגרלה, והם כוללי ם שם מלא, תאריך לידה, כתובת, טלפון נייד, דוא"ל, תאריך הרכישה, מוצר נרכש.
"מוצר" - טלוויזי ה מתוצרת Hisense אשר משווקת על ידי משווק מורשה של אקזיט טלקום.
"חשבוני ת קניה מזכה" - חשבוני ת קניה מקורית המעיד ה על רכישת המוצר מהמשווקים המורשים
בלבד כפי שמופיעים באתר עורך ההגרלה, בתקופת ההגרלה )יובהר כי מועד הרכישה הוא הקובע
לבחינה האם משווק כלשהו היה משווק מורשה, ככל שיהיו שינויים ברשימה זו במהלך תקופת
ההגרלה(.
"זכאות להשתתף בהגרלה" - בכפוף לתנאי תקנון זה, ביחס להגרלה תקופתית והגרלת הרגע האחרון,
זכאי להשתתף בהגרלה הוא כ ל משתתף שבידו חשבונית קניה מזכה, נרשם בדף הרישום להגרלה
במועד בצורה מלאה ועומד בכללי תקנון זה. ביחס להגרלה כללית – בהתאם לתנאים הספציפים ביחס
לאותה הגרלה.
"הפרס"- כפי שמוגדר בסעיף 8 לתקנון זה.
"מקום עריכת ההגרל ה" - ההגרלה תיערך במועד עריכת ההגרלה ב משרדי עורך ההגרלה או מי
מטעמו.
"המפקח על ההגרלה" - עו"ד עומר נובינסקי, משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' מרחוב תובל 5 תל
אביב.
"הזוכה" - מי שפרטיו האישיים עלו במועד ההגרלה והוא עומד בכללי תקנון זה.
"זוכה מילואים" - משתתף אשר עלה בגורל במסגרת ההגרלה, לאחר הזוכה, ואשר ישמש כמחליפו
)או מחליף של זוכה מילואים אחר( במקרה שהזוכה, או זוכה המילואים - לפי העניין, נפסל מכל סיבה
שהיא ואינו זכאי או יכול לקבל את הפרס.
"משווק מורשה" - המשווקים המורשים אשר מופיעים באתר עורך ההגרלה כפי שתהיה בתוקף מעת
לעת.
עמוד 3 מתוך 9
"דף רישום להגרלה" - דף רישום )אינטרנטי או אחר( המכיל את פרטי המשתתף כפי שינוסח על ידי
עורך ההגרלה.
3 .זכאות השתתפות:
א. ההגרלה מיועד לכל לקוח פרטי אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
)1 )תושב או אזרח ישראל גילו מעל 18 ובעל תעודה מזהה )יישות משפטית שאינה
בשר ודם אינה יכולה לקחת חלק בהגרלה(;
)2 )רכש מוצר במהלך תקופת ההגרלה מידי אחד המשווקים המורשים של אקזיט
טלקום, שילם עבורו ובידו חשבונית קניה מזכה.
)3 )המשתתף נרשם במועד בדף הרישום להגרלה.
)4 )המוצר לא הוחזר או הוחלף )אלא אם באישור בכתב מעורכת ההגרלה כי אין בכך
כדי לפגוע בזכיה(.
)5 )עמד בתנאי התקנון.
)6 )יהיה בעל דרכון בעל תוקף לתקופה של לפחות חצי שנה במועד מימוש הפרס.
)להלן: "משתתף"(
ב. יש לשמור את חשבונית הקניה המזכה עד למועד ההכרזה על הזכייה ומימושה.
חשבונית הקניה המזכה היא תנאי לקבלתו של הפרס. אי הצגת חש בונית עלולה
לשלול את זכותו של המשתתף לקבלת הפרס.
ג. עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה אינם אחראים לשיבושים או תקלות ככל שיהיו
כאלה ברישומי חשבוניות הקניה, אובדן חשבוניות קניה, שיבושים אחרים או בשל
נסיבות שאינן תלויות בעורך ההגרלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל
משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי
וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור,
שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך ההגרלה או
המפקח על ההגרלה לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או
תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את
עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה, עובדיהם ומי מטעמם מכל טענה, תביעה או
דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין ל הגרלה או לפרס.
ד. במקרה של תקלה או טעות, יהיה עורך ההגרלה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי -
באישור המפקח על ההגרלה ובכפוף להוראות הדין, לבטל את ההגרלה, להפחית או
להגדיל את סכום חשבונית הקניה המזכה, הפרס העומד לחלוקה, לקבוע כי פרטי
משתתף שהוזנו ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת
כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל צרכן
או משתתף בהגרלה. הודעה כאמור תפורסם באופן בו מתפרסמת ההגרלה.
ה. למען הסר ספק, לאף צרכן ומשתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה עקב תקלה או טעות
כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות,
שייגרמו להם עקב פעולות כאמור , כל זמן שנעשו בהתאם להוראות הדין.
ו. יובהר כי משתתף שנרשם מספר פעמים להגרלה ובידיו לא תימצאנה חשבוניות קניה
מתאימות למספר ההגרלות בהן השתתף – תשללנה זכייתו.
עמוד 4 מתוך 9
4 .ההגרלה והזכייה:
א. ההגרלות תיערכנה כדלקמן:
)1 )הגרלות תקופתיות – מדי כ-10 ימים תיערך הגרלה אשר תגריל פרס אחד בין כל
המשתתפים שנרשמו לאותה הגרלה ספציפית בדף הנחיתה. בהגרלה יועלו בגורל
זוכה וזוכי מילואים מתוך רשימת המשתתפים שנרשמו להגרלה זאת ואשר
עומדים בתנאיה. יובהר המפתח להשתתפות בהגרלה הינו השתתפות אחת
לרכישה אחת של מוצר )קרי לרוכש שני מוצרים הזכאות להשתתף פעמים
בהגרלה, שלושה מוצרים שלוש פעמים וכיו"ב(. רישום להגרלות מעבר למוצרים
שנרכשו טרם מועד ההגרלה יביא לפסילת זכייתו של המשתתף, ככל שזכה.
)2 )הגרלת הרגע האחרון - במהלכה )הגרלה אחת או יותר( יועלו בגורל כל
המשתתפים אשר לקחו חלק בהגרלות התקופתיות ולא זכו בפרס.
ב. עורך ההגרלה יוכל לשנות את מועד ההגרלה, את מיקומה, משך תקופת ההגרלה וכל
פרט אחר או נוסף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין. הודעה מוקדמת
בעניין שינוי כאמור תפורסם על ידי עור ך ההגרלה באתר עורך ההגרלה ובאמצעי
המדיה השונים.
ג. ההגרלה תיערך תוכנה ייעודית לעריכת הגרלות אשר תגריל באופן אקראי פרטי
משתתף אשר יוגדר כזוכה.
ד. מעבר להגרלת הזוכה, יועלו בגורל במועד עריכת כל הגרלה שני )2 )זוכי מילואים
נוספים לפחות אשר יירשמו על פי סדר העלאתם בגורל, לאחר הזוכה בהגרלה. היה
ונמנעה הזכייה מאת הזוכה בפרס מכל סיבה שהיא, תועבר הזכייה לזוכה המילואים
הראשון שעלה בגורל , ולאחר מכן לזוכה המילואים הבא בתור אחריו. עורך ההגרלה,
לפי שיקול דעתו הבלעדי, עשוי להגריל פרטי משתתף נוסף או יותר אשר ישמשו כזוכי
מילואים )לפי הסדר מהראשון לאחרון(.
ה. ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו, פרטיו
ותמונתו ככל שיועלה בגורל ויוגדר כזוכה בפרס )להלן: "פרטי הזוכה בפרס"( וזאת,
לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך
ההגרלה, וללא כל תשלום, בכל אמצעי מדיה לרבות פרסום בעיתונות ובאתרי אינטרנט.
מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס .
עצם ההשתתפות בהגרלה תי חשב להסכמת המשתתף לפרסום שמו ופרטיו במקרה
שיוגדר כזוכה בפרס, לרבות תמונתו כאמור לעיל , אלא אם כן הודיע הזוכה לעורך
ההגרלה, בדף רישום להגרלה או בכל אמצעי כתוב אחר, על רצונו שלא ייעשה שימוש
בפרטיו.
ו. הסכמת הזוכה לפרסום פרטיו המלאים כאמור לעיל כוללת בתוכה רישיון לא-ייחודי
שאינו מוגבל בזמן, ללא כל תמורה או תגמול תמורתם, לבצע כל שימוש בפרטים לשם
או כחלק מההגרלה, לרבות פרסומם באתר עורך ההגרלה או יצירת יצירות נגזרות
מהם, יצירת עותקים מהם והכללתם במסע פרסומי כלשהו ובאופן אשר יבחר עורך
ההגרלה לשם פרסום תוצאות ההגרלה .
ז. עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שעלה בהגרלה בשל אחת או
יותר מהסיבות הבאות:
עמוד 5 מתוך 9
 המשתתף אינו בעל תעודה מזהה.
 המשתתף אינו בן 18 שנים ומעלה.
 פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר
את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר.
 מספר הרישומים להשתתפות בהגרלה אינו תואם את רכישות המוצרים, טרם
ההשתתפות בהגרלה ובתקופת ההגרלה שבידי הזוכה בפרס.
 חשבוני ת קניה שהציג הזוכה אינה מהמשווקים המורשים.
 המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמייה.
 המפקח על ההגרלה קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף.
 למשתתף אין דרכון בתוקף לפחות חצי שנה מעת סיום תקופת ההגרלה ולא
יכול לממש את הפרס.
 המשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון זה.
5 .הפר סים וקבלתם:
א. אישור הזכייה ייעשה על ידי בדיקת תקינות הזנת פרטי המשתתף וחשבוני ת הקניה
המזכה ש בידי הזוכה בפרס. הזוכה בפרס יצטרך להזדהות באמצעות תעודת זהות,
דרכון או רישיון נהיגה ישראלי. זוכה אשר עמד בתנאי תקנון זה וזכייתו אושרה יהיה
זכאי לקבלת הפרס.
ב. איתור הזוכים בפרסים ייעשה ב סמוך ל מועד עריכת ההגרלה או בסמוך לסיומה על ידי
ניסיון ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס לא פחות משלוש פעמים באמצעות שיחה
טלפונית למספר הטלפון הרשום בדף רישום להגרלה. הניסיונות יתבצעו באופן סביר
בין השעות 00:17-00:09 .לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג. אם לא נוצר
קשר )שיחה בפועל עם הזוכה בפרס(, יישלח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שציין הזוכה
בפרס בדף רישום להגרלה המאפשר לזוכה ליצור קשר עם עורכת ההגרלה לשם קבלת
הפרס תוך 3 ימים ממועד שליחת ההודעה.
ג. לא אותר הזוכה בפרס או לא הגיע לאסוף את הפרס במועד שתואם עימו )או שהודע לו
בדוא"ל(, תיפסל זכייתו, והזכייה תועבר לזוכה המילואים הראשון )להלן: "זוכה
המילואים הראשון"(. לא התייצב זוכה המילואים עד למשך 4 ימים לאחר הזכייה )וזאת
לאחר ניסיונות איתור מצד עורך ההגרלה כאמור מעלה(, יעשה ניסיון ליצור קשר
טלפוני בלבד עם זוכה המילואים הבא )להלן: "זוכה המילואים השני"( אחריו ולמשך 4
ימים. ככל שלא ייאסף הפרס הראשון מהספק על ידי הזוכה בפרס או לא ייאסף על ידי
זוכה המילואים הראשון או זוכה המילואים השני, הספק יהא רשאי שלא להחזיק ב פרס
בחזקתו מעבר למועד זה, והזוכה בפרס או כל משתתף בהגרלה לא יוכל לבוא בכל
טענה, דרישה או תביעה כלפי עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה או מי מטעמם.
ד. לשם קבלת הפרס יוזמן הזוכה בפרס אל משרדי עורך ההגרלה, או למען אחר בהתאם
להנחיות עורך ההגרלה, במועד שייקבע. הזוכה בפרס יזדהה כאמור בסעיף 5א לעיל
ופרטיו יאומתו ביחס לפרטים שהוזנו בתיבת ההגרלה.
ה. הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלת הפרס בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה.
חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס וקבלת הפרס בפועל מהווה אישור סופי
למילוי כל התחייבויות עורך ההגרלה כלפי הזוכה בפרס , והזוכה בפרס פוטר את עורך
עמוד 6 מתוך 9
ההגרלה, המפקח וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך ובקשר
ל מימוש הפרס. כך, וככל שהדבר מותר על פי דין, חובת עורך ההגרלה והמפקח על
ההגרלה מתמצת בהענקת הפרס לזוכה, בכפוף להוראות התקנון והדין.
ו. הזכייה הינה אישי ת ואינה ניתנים להסבה, מכירה או העברה אלא באישור עורכת
הגרלה.
ז. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה
באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. עורך ההגרלה יהיה רשאי לנכות מס במקור
או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים או ניכוי מס
במקור. עורך ההגרלה לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
ח. האחריות הבלעדית לטיב ולאיכות המוצר הנמכר במסגרת ההגרלה, לשירותים
הניתנים במסגרת רכישת המוצר או הפרס העומד לחלוקה תחול על המשווק
המורשה, היצרן, עורך ההגרלה )כיבואן רשמי( או על ספק הפרס, לפי העניין, בהתאם
לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מגורמים אלה.
ט. למען הסר ספק, עורך ההגרלה והמפקח לא יהיו אחראים לטיב המוצר, השירותים או
הפרס כאמור ולאיכותו, אלא באופן המוטל על מי מהם על פי דין.
6 .הפיקוח על ההגרלה:
א. ההגרלה נער כה בפיקוח מפקח בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 .
ב. החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין
והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
ג. עותק מתקנון ההגרלה ימצא במשרדי עורך ההגרלה, במשרדי המפקח ברחוב תובל 5 ,
תל-אביב, ויפורסם בכל חנות משווק מורשה המשתתפת בהגרלה ההגרל ה ובאתר
עורך ההגרלה.
ד. כל פניה בנוגע להגרלה יש להפנות אל מפקח ההגרלה באחד מן האמצעים הבאים:
.03-6236003 – פקס; 03-6236000 – טלפון
7 .מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה:
א. עורך ההגרלה יפרט בפרסום את שם הזוכה, ככל שהדבר נדרש או מותר על פי דין,
והמקום בו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.
ב. תוצאות ההגרלה בכל דרך אחרת כפי שיותר לעורך ההגרלה על ידי הממונה בהתאם
להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 .
8 .הפרס:
עמוד 7 מתוך 9
א. הזוכה בהגרלה התקופתית, הגרלת הרגע האחרון או בהגרלה הכללית יהא זכאי לקבל
את החבילה הבאה - יום מלא הכולל טיסה לצפיה במשחק במונדיאל ברוסיה, אירוח
מלא במהלך היום וחזרה בטיסת לילה ובפירוט:
)1 )טיסה הלוך – חזור תל אביב - רוסיה )לעיר סוצ'י( ב-18 ליוני, 2018( או כל מועד
אחר(.
)2 )ארוחות במהלך יום השהיה
)3 )סיור בכפר האולימפי בסוצ'י
)4 )משחק במסגרת גביע עולם - שלבי בתים.
)5 )הזוכים יקבלו לו"ז מפורט למשך יום הפעילות והזכייה.
ב. עורכת ההגרלה רשאית להכניס שינויים בפרס ובהרכבו בהתאם לשיקול דעתה.
9 .אחריות המשתתף ושיפוי
א. ידוע למשתתף כי השתתפותו בהגרלה תהא על אחריותו בלבד. למען הסר ספק,
החברה )ו/או מי מטעמה( לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות ו/או תחוב כל
חובה שהיא בקשר עם ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה
נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכיו"ב אשר יגרמו למשתתף ו/או לצדדים שלישיים בקשר
עם ההגרלה.
ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה )ו/או מי מטעמה( אינה אחראית כלפי
המשתתף לכל נזק גוף )לרבות מוות( ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או
לזוכה עקב השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בה.
10.שונות:
א. ההשתתפות בהגרלה אסורה לעובדי עורך ההגרלה, המפקח, עובדי משרד הפרסום LH
media וחברות קשורות להן, ובני משפחותיהם מקי רבה ראשונה וכן עובדי חברת
איסתא ספורט בע"מ, מנהליהם, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
ב. כל הודעה ביחס ל הגרלה תועבר באמצעי הפרסום שבהם מפורסמת ההגרלה.
ג. כל השגה בנוגע להגרלה או לעורכת ההגרלה או מי מטעמה, בגין כל עניין הנוגע או
נובע מההגרלה הנה שלושה חודשים מתום תקופת ההגרלה.
ד. עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות, בתיאום עם המפקח על ההגרלה, לבטל או
לשנות חלקים בהגרלה על פי שקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה,
שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף
ו/או מכל סיבה מהותית אחרת והכל בכפוף לאישור המפקח או בשל כל סיבה אחרת
שתאושר ע"י המפקח. עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר פרסים בין הגרלות שונות או
לבטלם בשל מיעוט משתתפים או מכל סיבה אחרת באישור המפקח.
ה. החברה שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה
מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני
של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה רשאית, בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת הפעילות. האחריות להכרת
התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
ו. התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות בפעילות.
כאמור, עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת
לכל האמור בתקנון.
עמוד 8 מתוך 9
ז. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון
זה.
ח. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה
בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
*****
עמוד 9 מתוך 9
נספח א' - אישור קבלת שובר פרס
1 .אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את
הפרס במסגרת ל הגרלה שערכה "אקזיט טלקום בע"מ" באמצעות המשווקים המורשים כפי
שמופיעי ם באתר עורך ההגרלה )להלן: "הפרס", " ההגרלה" ו- "עורך ההגרלה" בהתאמה(.
2 .אין ולא יהיו לי כל טענה, דרישה, השגה או תביעה כלפי עורך ההגרלה או המפקח על
ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, שולחיהם או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה וזכייתי
בפרס.
3 .הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר
על ידי עורך ההגרלה, לצורך פרסום עורך ההגרלה וזכייתי בהגרלה. עורך ההגרלה ובא כוחה
יחליטו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי על אופן ופרסום הצילומים. עורך ההגרלה ומי מטעמו
יהיו רשאים לעשות שימוש בצילומים גם לאחר מועד ההגרלה ומועד הצילומים ולא אהיה
זכאי/ת לתשלום או תמורה בגין כך.
4 .הריני לאשר כי ידוע לי שעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא אחראים לטיב ואיכות הפרס ולא
תהיה לי כל טענה בקשר לכך כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמם.
5 .איני עובד ואיני בן משפחה מדרגה ראשונה של עורך ההגרלה, איסתא ישראל בע"מ, משרד
הפרסום _________ וחברות קשורות להן, המפקח, עובדיהם ובני משפחותיהם וכן עובדי
המשווקים המורשים המשתתפות בהגרלה.
6 .ידוע לי כי עלי לדאוג לביטוח נסיעות מלא לי )או לכל הנוסע איתי( כחלק ממימוש הפרס.
ולראייה באתי על החתום היום __________:
שם ______________, ת.ז___________, חתימה_______________