Please, enable the JavaScript on your browser.
Please, enable the Cookies on your browser.

פג תוקף מבצע הקידום הזה

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין , התשל"ז 1977 . עורכת ההגרלה: אקזיט טלקום בע"מ. מפקח: עו"ד עומר נובינסקי, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'.
ההגרלה הינה הגרלה כללית תחת תקנון "עפים על המונדיאל" ותנאים
מיוחדים להגרלת "הכול נשאר במשפחה" , הנמצאים גם באתר www.hisenseil.co.il . עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שעלה בהגרלה בשל, בין היתר, אחת מהסיבות הבאות: המשתתף אינו בעל תעודה מזהה או בן 18 שנים ומעלה. פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמייה, המפקח על ההגרלה קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף, המשתתף פעל בניגוד להוראות מהותיות בתקנון ו/או התנאים המיוחדים.